جوان ایرانی
خداوندا این کشور را از دشمن، خشکسالی و دروغ ایمن دار
قالب وبلاگ
سلام

خوبید؟!

دوستای عزیز میخوام نظرات شمارادرمورد موضوع این پست(روابط دختروپسر) بدونم!

لطفادرموردش نظربدین!

معنای عشق دراین روابط

دلبستگی ها

سرانجام این روابط

خیانت ها 

نقش خانواده ها

و

.

.

.

خیلی چیزهای دیگه که ممکنه من ننوشته باشم

هرکسی که این پست رادید لطفانظربده

ازاسم مستعارم استفاده کردی وآدرستم نذاشتی مهم نیست!

[ 91/12/05 ] [ 13:4 ] [ جوان ایرانی ] [ ]
سلام

می دونم این روزاکمترکسی توخونه نشسته وسراغ اینترنت ورایانش میره ولی اگه عزیزی امدویه سری به من زدچه اونایی که یواشکی میاند چه اونایی که نظرمیذارند!!!

وقتی میری مجلس عزاداری امام حسین (ع) وموقعی که گوشه چشمت ازعشقی که به امامت داری خیس شد واسه من گناهکارم دعاکن.

 

[ 91/09/03 ] [ 23:0 ] [ جوان ایرانی ] [ ]

شوری که حسین بهرشهادت بسرش بود

ازروزازل کشته شدن درنظرش بود

بگذاشت قدم تاکه بمیدان شهادت

دل جای دگردیده بجای دگرش بود

تیری که رهامیشودازشَست مخالف

خاکم بدهن سینه آن شه سپرش بود

آندم که بریدند لب تشنه سرش را

سیلاب روان ازمژه چشم ترش بود

برپیکراوگرچه بُدی زخم فراوان

داغی بتراززخم برروی جگرش بود

زخمی که بتن داشت زشمشیروسنان بود

داغی که به دل داشت زمرگ پسرش بود

جان داد لب تشنه بخواری بلب آب

شاهی که علی ساقی کوثرپدرش بود
[ 91/09/02 ] [ 13:27 ] [ جوان ایرانی ] [ ]
 

بازای مه محرم پرشورسرزدی          

  واندردلم شراره زعاشوربرزدی 

سختاکه روی تومگرازسنگ کرده اند 

کاینک دوباره حلقه ماتم بدرزدی 

توآن نئی مگرکه بجای کفی زآب

پیکان بحلق اصغرخونین جگرزدی 

آن سر که چرخ روی بپایش همی نهاد

برنوک نی نموده بهررهگذرزدی

دستی که آستین ورابوسه دادچرخ

درقطع آن تودامن همّت کمرزدی 

توخودهمان مَهی که به پیشانی حسین

باسنگ جورنقشه شقّ القمرزدی

توخودهمان مَهی که به میل تنی شریر

درخیمه گاه آل پیمبرشررزدی

 

[ 91/08/26 ] [ 13:10 ] [ جوان ایرانی ] [ ]
یک دخترخانم زیباخطاب به رئیس شرکت ج پ مورگان نامه ای بدین مضمون نوشته است:

می خواهم درآنچه اینجامی گویم صادق باشم .من 25سال سن دارم وبسیارزیبا،باسلیقه وخوش اندام هستم.آرزودارم بامردی بادرآمدسالانه 500هزاردلاریابیشترازدواج کنم.شایدتصورکنیدکه سطح توقع من بالاست،اماحتی درآمدسالانه یک میلیون دلاردرنیویورک هم به طبقه متوسط تعلق داردچه برسدبه 500هزاردلار.درخواست من چندان زیادنیست.هیچ کس درآنجابادرآمد سالیانه 500هزاردلاری وجودارد؟آیاشماخودتان ازدواج کرده اید؟چندسوال ساده دارم:1-پاتوق جوانان مجرد کجاست؟2-چه گروهی سنی ازمردان به کارمن می آیند؟3-چرابیشترزنان افرادثروتمند،ازنظرظاهری متوسطند؟4-معیارهای شمابرای انتخاب همسرکدامند؟

واماجواب مدیرشرکت مورگان :

نامه شما راباشوق فراوان خواندم .درنظرداشته باشیدکه دختران زیادی هستندکه سئوالاتی مشابه شمادارند.اجازه دهیددرمقام یک سرمایه گذارحرفه ای موقعیت شماراتجزیه وتحلیل کنم:

درآمدسالانه من بیش از500هزاردلاراست که باشرط شما همخوانی دارد،اماخداکندکسی فکرنکندکه اکنون باجواب دادن به شما،وقت خودم راتلف می کنم.ازدیدیک تاجر،ازدواج باشمااشتباه است،دلیل آن هم خیلی ساده است:آنچه شمادرسرداریدمبادله منصفانه "زیبایی" با "پول"است.امااشکال کارهمین جاست :زیبایی شمارفته رفته محومی شوداماپول من،درحالت عادی بعیداست بربادرود.درحقیقت،درآمدمن سال به سال بالاترخواهدرفت اما زیبایی شما نه.

ازنظرعلم اقتصاد،من یک "سرمایه روبه رشد"هستم اماشمایک سرمایه روبه زوال"به زبان وال استریت،هرتجارتی "موقعیتی"دارد.

ازدواج باشماهم همچنین موقعیتی خواهدداشت.اگرارزش تجارت افت کندعاقلانه آن است که آن رانگاه نداشت ودراولین فرصت به دیگری واگذارکردواین چنین است درموردازدواج باشما.

بنابراین هرآدمی بادرآمدسالانه 500هزاردلارنادان نیست که باشماازواج کندبه همین دلیل مافقط باامثال شماقرارمی گذاریم اما ازدواج نه.امااگرشما کالایی داشته باشیدکه مثل سرمایه من روبه رشد باشدویاحداقل نفع آن از من منقطع نشود(می توانیدکالایی مثل شعور،اخلاق ،تعهد،صداقت،وفاداری و. . .رادرنظربگیرید)آن وقت احتمالااین معامله برای من هم سودفراوانی خواهدداشت چون ممکن است من حتی فاقددارایی هایی بامشخصات شما باشم.درهرحال به شما پیشنهادمی کنم قیدازدواج باآدمهای ثروتمند رابزنید،بجای آن ،شما خودتان می توانیدباداشتن درآمدسالانه 500هزاردلاری ،فردثروتمندی شوید.اینطور،شانس شمابیشترخواهدبودتااین که یک پولداراحمق راپیداکنید.امیدوارم این پاسخ کمکتان کند.

 

[ 91/08/24 ] [ 13:49 ] [ جوان ایرانی ] [ ]

عید غدیرخم رابه تمام مسلمان جهان وبه خصوص شیعیان تبریک می گویم

به امیدروزی که چشمانمان به جمال آخرین خورشیدولایت روشن شود!

[ 91/08/13 ] [ 17:57 ] [ جوان ایرانی ] [ ]
مکه مکرمه

وچنین خطاب آسمانی برمنی طنین افکند:

ای ابراهیم رهاسازاسماعیلت راتاصله ی عطادردامن وفای تونهم....

<منی>مسلخ عشق است،سرزمین طاعت وبندگی و<قربان>،تجسم سرتسلیم به فرمان دوست نهادن ،بی هیچ چون وچرا.مگرنه این که هرکه گفت عاشق است ومعشوق ،جان شیرین ازاوطلب ،بی درنگ دریغ نخواهدکرد؟خلیل هم سربه فرمان حبیب،ازجان شیرین ترش را،همه ی تعلقات ودلخوشی هایش به این پهنه ی خاکی رادرطبق اخلاص،قربانی پیشگاه محبوب یکتایش می کند.

هنوزهم شنیده می شودصدای ملایک،که مبهوت چشم به زمین دوخته اند.یارب !چه می شودابرهیم را!این خنجرتیزحنجره ی اسماعیل ،نوردیدگانش راخواهددرید!اسماعیل ،یگانه فرزنددلبندش !

واین بار ابرهیم عاشقی است که زنجیرهای تعلق راازپای روح بلندش،بازکردوبذرتردیدراازخاک دل برچید.

صبورانه ،ازدل ،رشته ی مهرپدری راگسست ودشنه ای تیز دردست ،مهیای قربانی شد،بازگرداندن امانتی که روزگاری نه چندان دور ،به وی عطا گردیده بود.<قربان>عیدابراهیم است وابراهیمی شدن ،دل ازبندتعلقات بریدن وبه دوست ملحق شدن.<قربان>،عیدعاشقان است وعیدقلب هایی که خلوتگه محبوب یکتاست.مبارک بادعیدقربان ،نمادبزرگترین جشن رهایی انسان ازوسوسه های ابلیس .عیدقربان روزرهاشدن ازتعلقات دنیوی ورهایی ازهرآنچه غیرخدایی است.

عیدقربان،عیدسربلندبیرون آمدن ازامتحان عبودیت است .

عیدقربان ،نقطه عطف آزادی است درتاریخ اسارت ها وبردگی هایی . . .

متن ازهفته نامه شهرضا

[ 91/08/04 ] [ 14:30 ] [ جوان ایرانی ] [ ]

خدایا بارها دقیقا همان جایی دستم را گرفتی که می توانستی مچم را بگیری!!!

[ 91/08/02 ] [ 21:3 ] [ جوان ایرانی ] [ ]

        تاکه پرسیدم زمنطق عشق چیست!

درجوابم این چنین گفت وگریست !                      

           لیلی ومجنون همه افسانه اند!

عشق تفسیری ز زهراوعلی است!                      

 

سالروز ازدواج علوی مبارک باد.               

[ 91/07/26 ] [ 14:19 ] [ جوان ایرانی ] [ ]
یاامام رضاشهادت تنهاپسرتون راتسلیت میگم.

به همین مناسبت سخنان گهرباری ازامام جواد(ع)رادراین پست گذاشتم .

آهنگ به سوی خداباقلب ها رساترازحرکت درآوردن اعضاء بدن است.

عزت مومن بی نیازی وی ازمردم است.

ناشکری نعمت،چون گناه نابخشودنی است.

مومن به سه خصلت نیازمند است:توفیق ازخداوند،وجدان بیدار،پذیرش اندرزخیرخواهان.

هرکس بدون آگاهی وآشنایی دست به کاری بزند فسادکارش بیشترازصلاح کارش می باشد.

زینت فقرپاکدامنی است.

زینت بی نیازی شکراست.

زینت کلام فصاحت است.

زینت علم فروتنی است.

زینت کارخیرکردن،ترک منت است.

 

 

[ 91/07/24 ] [ 21:9 ] [ جوان ایرانی ] [ ]
درهوایت بی قرارم روز وشب

سرزپایت برندارم روزوشب

جان ودل ازعاشقان می خواستند

جان ودل می سپارم روز وشب

ای مهارعاشقان دردست تو

درمیان این قطارم روز وشب

تابگشایی به قندت روزه ام

تاقیامت روزه دارم روز وشب

جان روزوجان شب ای جان تو

انتظارم انتظارم روزوشب

تابه سالی نیستم موقوف عید

زان شبی که وعده کردی روز بعد

روزوشب رامی شمارم روزوشب

بس که گشت مهرجانم تشنه است

زابردیده اشکبارم روزوشب....

 

[ 91/07/20 ] [ 16:48 ] [ جوان ایرانی ] [ ]
فوریه 1865تنهازمانی بودکه ماه کامل نشد!

هیچ وقت نمی توانی باچشمان بازعطسه کنی!

اگریک مورچه به اندازه ابعادیک انسان بود،می توانست دوبرابرسریع ترازیک لامبورگینی حرکت کند!

یک کوسه قادراست یک بخش ازخون رادر100میلیون بخش ازآب تشخیص دهد!

هزاران سال پیش رنگ هویج ارغوانی بوده است!

وقتی یک پنگوئن نرعاشق یک پنگوئن ماده می شود،سرتاسرساحل راجستجومی کندتازیباترین سنگ ریزه راپیداکرده وبه اوهدیه دهد!

 

[ 91/07/20 ] [ 16:42 ] [ جوان ایرانی ] [ ]
هرگاه مشغول کسب وکاری بودی ووقت نماز فرارسید،کارتوراازنماز بازندارد.

امام رضا(علیه السلام)

[ 91/07/20 ] [ 1:40 ] [ جوان ایرانی ] [ ]
اگه اهل سفری زود برو ادامه مطلب. . . .
ادامه مطلب
[ 91/07/20 ] [ 1:32 ] [ جوان ایرانی ] [ ]
یاامام رضا تولدتون مبارک

یاامام رضا درسته که گناهکارم یاامام رضادرسته که شیعه ومریدخوبی نیستم

امادلم هوای حرمت داره یاامام رضاشماچشم پوشی کن وبطلب تابیام حرمت

یاامام رضا خیلی دوستتون دارم .

اسلام علیک یاعلی بن موسی الرضا

[ 91/07/03 ] [ 19:42 ] [ جوان ایرانی ] [ ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

باسلام خدمت شما دوست عزیز
من دراین وبلاگ سعی درارائه مطالب آموزنده ومتنوعی درهرزمینه ای رادارم خواهشمندم باگذاشتن نظرمن راراهنمایی نمایید.
ازکسانی هم که درموردشهیدحاج محمدابرهیم همت مطالب ویاوبلاگ،وب سایت دارندخواهشمندم دراختیارمن هم بگذارندتابنده هم استفاده ببرم.
درضمن آرشیومطالب فراموش نشه!!!
باتشکرجوان ایرانی
امکانات وب